git rm命令作用和使用

git rm 命令用于删除 Git 仓库中的文件,它有以下两种用法:

1、从 Git 仓库中删除一个文件,并将删除操作记录到暂存区:

git rm <file>

示例:

git rm file.txt

2、从 Git 仓库中删除一个文件,但不删除本地文件,并将删除操作记录到暂存区:

git rm --cached <file>

示例:

git rm --cached file.txt

这种用法通常用于将某个文件从 Git 的版本控制中排除,但是仍然希望保留本地文件。

在使用 git rm 命令删除文件后,还需要使用 git commit 命令将删除操作记录到仓库中,例如:

git rm file.txt
git commit -m "Remove file.txt"

注意:使用 git rm 命令删除文件后,文件将无法恢复,所以请谨慎使用。