Java两种方法打印99乘法表

这里的两种方法,主要是乘法表的打印顺序上的区别,并且一个是正三角,一个是倒三角。
代码:

/**
 * 打印99乘法表
 */
public class Test99 {

  public static void main(String[] args) {
    print99();
    System.out.println("-----------------------------------------------------------------------");
    print99V2();
  }

  /**
   * 正三角打印99乘法表
   */
  static void print99() {
    int num = 9;
    for(int i=1; i<=num; i++) {
      for(int j=1; j<=i; j++) {
        System.out.print(j+"*"+i + "="+i*j + " ");
      }
      System.out.println();
    }
  }

  static void print99V2() {
    int num = 9;
    for(int i=1; i<=9; i++) {
      //System.out.println(" ");
      for(int j=i; j<=num; j++) {
        System.out.print(j+"*"+i + "="+i*j + "\t");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}
/* 输出
1*1=1
1*2=2 2*2=4
1*3=3 2*3=6 3*3=9
1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16
1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25
1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36
1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49
1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64
1*9=9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81
-----------------------------------------------------------------------
1*1=1	2*1=2	3*1=3	4*1=4	5*1=5	6*1=6	7*1=7	8*1=8	9*1=9
2*2=4	3*2=6	4*2=8	5*2=10	6*2=12	7*2=14	8*2=16	9*2=18
3*3=9	4*3=12	5*3=15	6*3=18	7*3=21	8*3=24	9*3=27
4*4=16	5*4=20	6*4=24	7*4=28	8*4=32	9*4=36
5*5=25	6*5=30	7*5=35	8*5=40	9*5=45
6*6=36	7*6=42	8*6=48	9*6=54
7*7=49	8*7=56	9*7=63
8*8=64	9*8=72
9*9=81
 */