Git中如何查看文件的修改记录?代码举例讲解

在Git中查看文件的修改记录,可以使用git log和git blame命令。

git log 的用法如下:

 1. git log 显示某个文件的版本历史。可以查看该文件每次提交的修改内容。
 2. git log -p 显示每次提交的内容差异,可以清晰地看到修改前后的变化。
 3. git log –follow 查看文件改名历史。

举例:
查看history.txt文件的提交历史:

$ git log history.txt
commit f789d3b6ad6ef87f82c0c5ac505e2521de907a2c
Author: jonny <jonny@example.com> 
Date:  Sun May 2 14:50:14 2021 +0800

  modify history.txt

commit abc123def
Author: jonny <jonny@example.com>
Date:  Sun May 2 14:45:14 2021 +0800

  add history.txt

查看每次提交的内容差异:

$ git log -p history.txt 
commit f789d3b6ad6ef87f82c0c5ac505e2521de907a2c
Author: jonny <jonny@example.com>
Date:  Sun May 2 14:50:14 2021 +0800

  modify history.txt

diff --git a/history.txt b/history.txt
index c12f3e4..b410c80 100644
--- a/history.txt
+++ b/history.txt
@@ -1 +1,2 @@
 history
+modify 

git blame的用法如下:
git blame 显示文件的每一行修改记录,包括提交时间、提交人以及本次修改的内容。

举例:

$ git blame history.txt  
c0deb10c (jonny  2020-12-12 14:40:14 +0800 1) history 
f789d3b6 (jonny  2020-12-12 14:50:14 +0800 2) modify